Niniejszy Tom jest pierwszym namacalnym efektem Analiz przyspieszenie w ramach pierwszego obszaru badawczego. Kodeks wykroczeń nie nazywa odpowiedzialności za wykroczenie odpowiedzialnością karną, Jednak Obie odpowiedzialności Łączy à, że opierają się na wymierzaniu Kar za czyny Zabronione przez ustawę. OD prawa karnego odróżnia Prawo wykroczeń Waga czynów objętych każdą z tych dziedzin, a także degré ich społecznej szkodliwości, un w formalności Rozmiar ich Moralnego potępienia, które w oynatıcı wykroczeń są znikome. Zgodnie z założeniem projektu, przewodnim motywem referatów byly aspekty teoretyczne i doktrynalne materialnego prawa wykroczeń, zmierzające do wypracowania postulatów dotyczących pożądanych zmian modelu odpowiedzialności za wykroczenie. Kodeks wykroczeń został przyjęty w 1971 r. Pomimo licznych doraźnych zmian, ustawodawca nie przeprowadził dotąd kompleksowej Reformy prawa wykroczeń, która dostosowałoby je ne współczesnych warunków Społecznych, prawnych je Ekonomicznych. Tym Niemniej, zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej Wśród sędziów przez Prof. Daniluka, 60 proc. respondentów nie widzi konieczności przeprowadzenia istotnych zmian w prawie wykroczeń, wskazując, że bardziej korzystna jest stałość prawa. Sędziowie, którzy opowiedzieli się za reformą Kodeksu wykroczeń wskazywali zaś na DWA Główne obszary, które na uwagi: próg przepołowienia czynów zabronionych oraz Wpływ znikomej szkodliwości czynu na odpowiedzialność za wykroczenie. Pojawiły się także postulaty modyfikacji Kary aresztu, uelastycznienia Kary Ograniczenia Wolności, która Obecnie jest sankcją bezwzglĩnie oznaczoną (w wymiarze 1 miesiąca), un także depenalizacji niektórych wykroczeń i przeniesienie odpowiedzialności za te czyny na grunt Administracyjny. Uczestnicy konferencji przedstawili podłogę propozycje de lege ferenda ce zmian w systemie prawa wykroczeń. Odnieśli się także do postulatów obecnych w doktrynie je praktyce prawa.

Jak poinformowali organizatorzy, zorganizowana 9 Stycznia br. Konferencja le Naukowa PT. «Reforma prawa wykroczeń» * * Wiła pierwsze z dwóch planowanych postępowanie h. wiących Podsumowanie projektu badawczego «Reforma prawa wykroczeń», prowadzonego Pod kierownictwem Prof. Pawła Daniluka. Celem projektu badawczego «Reforma prawa wykroczeń» jest identyfikacja i BPR niedoskonałości Polskiego prawa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji jego Reformy. Projekt Ten obejmuje DWA obszary Badawcze. Obszar Pierwszy à szczegółowa Analiza obowiązującego prawa wykroczeń w celu rozpoznania Tego, co powinno być w NIM Jak najszybciej zmienione (udoskonalone). Przy Czym idzie tu o zmiany w obrębie aktualnego modelu prawa wykroczeń, potrzebne tu i Teraz. W ramach Tego wątku badawczego zostaną zidentyfikowane i omówione problemy wymagające interwencji ustawodawczej, a Następnie zostaną przedstawione w tym zakresie postulat de lege ferenda.