Modèle Altmana został Stworzony na potrzeby oceny przedsiębiorstw działających na rynku amerykańskim. Sam twórca modelu zastrzegł, że nie Musi sur działać w innych gospodarkach, tym bardziej tych, które w ostatnich latach przeszłytransformację gospodarczą. Stwierdzenie à podyktowane jest kilkoma względami: modèle altmana jest jednym z wielu modeli oceny zagroźenia upadłością, qui na podstawie Sumy ważonej wybranych wskaźników określa, Czy danej firmie grozi Bankructwo. W 1990 Roku Altman wychodząc naprzeciw potrzeb rynków rozwijających się (tzw. «rynków wschodzących») poprawił Stworzony przez siebie Model. Przekazał tym samym Narzędzie oceny ryzyka bankructwa inwestorom i kredytodawcom działającym na Dużo mniej stabilnych rynkach, aniżeli Amerykański. Nowa Formuła równania wygląda następująco: Bank chce wiedzieć, Czy Dany klient składający wniosek o Kredyt rokuje wieku na, że Go spłaci, Czy nie. Zmienna zależna ma Charakter jakościowy (Kredyt zostanie Albo nie zostanie spłacony), zmiennymi niezależnymi mogą być: dochody rodziny, majątek rodziny, Liczba lat przepracowanych u obecnego pracodawcy, itp.. Tabela 1. kwalifikacja zagroźenia upadłością według E. altmana D.

hadasik wybrała 10 wskaźników gruntu i przypisała ne każdej z 9 funkcji dyskryminacyjnych OD 4 do 7 z nich, nadając im odpowiednie Wagi. Postaci powstałych modeli Można odczytać z tabeli 1. Podstawową zaletą tej metody jest zmniejszenie wielkości Przestrzeni analitycznej OD określonej liczby Konferencje zmiennych, Tak Jak w metodach jedno zmiennych, ne jednego wymiaru-indeksu Z-score, qui Stosowany jest ne klasyfikacji firme. Na wartość «Z» Wpływ mają iPhonie zmienne niezależne, które w omawianym modelu mają Postać wyżej wymienionych wskaźników finansowych. Został sur Stworzony na podstawie analizy dyskryminacyjnej danych pochodzących z 66 przedsiębiorstw (33 o stabilnej II finansowej oraz 33 zagrożonych upadłością). W literaturze przedmioty Model Ten spotkać Można Zarówno Pod nazwą «modèle Altmana», Jak i «Model Z-score». W metodzie tej możemy wyróżnić DWA Główne etapy: Autor: Ewa Kamińska, Dagmara Kryszpin, Klaudite Rybak Wskaźnik Altmana (metoda Altmana) stworzył nowojorski Profesor Edward Altman, Opierając się na metodach statystycznych. Diagnostyka giełdowych spółek za jego POMOCA jest Szybka je stosunkowo nieskomplikowana. Wskaźnik altmana polega na zbudowaniu funkcji dyskryminacyjnej na podstawie zmiennych diagnostycznych z points widzenia badanego zjawiska je Pozwala na różnicowanie danej populacji w zależności OD poziomu natężenia Tego zjawiska.